Clase Nº 37

Vocabulario

15 de Febrero

èr yuè shí wǔ hào

二月十五号

Meses:

Enero Yī yuè 一月
Febrero Èr yuè 二月
Marzo Sān yuè 三月
Abril Sì yuè 四月
Mayo Wǔ yuè 五月
Junio Liù yuè 六月
Julio Qī yuè 七月
Agosto Bā yuè 八月
Septiembre Jiǔ yuè 九月
Octubre Shí yuè 十月
Noviembre Shíyī yuè 十一月
Diciembre Shí’èr yuè 十二月
Mes Yuè

 

Semanas

Lunes Xīng qí yī 星期一
Martes Xīng qí èr 星期二
Miércoles Xīng qí sān 星期三
Jueves Xīng qí sì 星期四
Viernes Xīng qí wǔ 星期五
Sábado Xīng qí liù 星期六
Domingo Xīng qí rì / Xīng qí tiān 星期日/星期天

Palabras claves

qǐ chuáng levantarse 起床
shuì jiào  acostarse 睡觉
lái  venir
zhōng guó cài comida china 中国菜

 

Frases

Tā qī diǎn qǐ chuáng. Él se levanta a las 7. 他七点起床。
Tā shí yī diǎn shuì jiào. Él se acuesta a las 11. 他十一点睡觉。
Tā xīng qī liù chī zhōng guó cài. Él come comida china los sábados. 他星期六吃中国菜。

 

Tabla de contenidos