Clase Nº 39

Expresiones:

Jīn tiān shì jǐ yuè jǐ hào ¿Qué fecha es hoy? 今天是几月几号?
Jīn tiān shì èr yuè shí bā Hoy es 18 de febrero. 今天是二月十八号
Míng tiān shì zhōng guó dè xīn nián, yě jiào“Chūn jié”, shì ma? Mañana es el Año Nuevo Chino que es llama “Chūn jié”, es así? 明天是中国的新年,也叫春节,是吗?
Shì de. Sí. 是的。
Jīn tiān wǎn shàng zhōng guó rén yào zuò shén me? ¿Qué van a hacer esta noche los chinos? 今天晚上中国人要做什么?
Chī nián yè fàn. Van a comer la Cena de Víspera. 吃年夜饭。
Yǒu shén me cài? ¿Qué tipo de comida van a comer? 有什么菜?
Yǒu hěn duō, dàn shì yí dìng yǒu yú. Muchos tipos, pero es indispensable un plato de pescado. 有很多,但是一定有鱼。
Wéi shén me? ¿Por qué? 为什么?
Yīn wéi yú xiàng zhēng yǒu yú. Porque el pescado simboliza la abundancia. 因为鱼象征有余。
Wǒ dǒng le, yú shì yú! Entiendo! El pescado es la abundancia. 我懂了,鱼是余。

 

Palabras clave:

jiào llamarse
zuò hacer
yí dìng seguramente 一定
pez, pescado
wéi shén me por qué 为什么
yīn wéi porque 因为

Expresiones:

Nǐ hǎo, Chūn jié kuài lè! Hola, ¡Feliz Año Nuevo Chino! 你好,春节快乐!
Chūn jié kuài lè! Feliz Año Nuevo Chino! 春节快乐!
Nǐ xiǎng qù kàn Chūn jié miào huì ma? ¿Quiere ir a visitar la feria del Año Nuevo Chino? 你想去看春节庙会吗?
Wǒ hě xiǎng qù, miào huì zài nǎ lǐ? Sí, quiero mucho. ¿Dónde está la feria? 我很想去,庙会在哪里?
Zài zhōng guó jiē páng biān. Es al lado de Barrio Chino. 在中国街旁边。
Wǒ zěn me qù? ¿Cómo voy? 我怎么去?
Nǐ kě yǐ zuò huǒ chē Puede ir en tren. 你可以坐火车。
Wǒ zài nǎ lǐ xià chē? ¿Dónde me bajo? 我在哪里下车?
Belgrano chē zhàn. La estación Belgrano. Belgrano车站。
Hǎo de, wǒ men yì qǐ qù. Bueno, vamos juntos. 好的,我们一起去。

 

Palabras clave:

miào huì feria 庙会
jiē calle
xià chē bajarse de un vehículo 下车
huǒ chē tren 火车
yì qǐ juntos 一起

 

Comida China     

Hóng yùn dāng tóu La buena suerte choca en la cabeza 鸿运当头  

鸿运当头

Tabla de contenidos